Sanitariýa poslamaýan polat turbasy

Arassaçylyk derejeli poslamaýan polatdan ýasalan turbalary öndürmek prosesi polat öndürmek - togalanan tegelek polat - perforasiýa - sowuk çyzgy - sowuk togalanmak - ýagty örtük - içerki ýüzüň ýalpyldawuklygy - daşky ýüzüň ýalpyldawuklygy - gözden geçirmek we kabul etmek - gaplaýyş ammary. 

Sowuk çyzgydan sanitariýa derejeli poslamaýan polat turbanyň zawod önümçiligi. Birnäçe möhüm enjamyň beýanynda: 1, sowuk çekiji turba maşyny: turba diýilenden soň deşilen tegelek polat, umumy turba 65 * 5mm ýa-da 100 * 7mm. 

Umumy senagat sanitariýa poslamaýan polatdan 14 * 1mm-den 200 * 3mm-a çenli, şonuň üçin turbany giňeltmek we ýerine ýetirmek üçin kiçijik turbany, sowuk çyzgy maşynyny çekmek zerurlygy. Käwagt birnäçe turba giňeltmek ýa-da turbalar gerek bolýar, şol bir wagtyň özünde anneal (ýylylyk bejergisi) we turşulyk siklleri geçirilýär. Sowuk çyzgy turba maşynynyň görnüşleri we aýratynlyklary, mandrel görnüşleri we aýratynlyklary beýan edilmeýär. Sowuk çyzmagyň esasy artykmaçlyklary: has ýokary önümçilik netijeliligi; Önümçilik döwründe önümiň aýratynlyklaryny üýtgetmek amatly we çeýe. 

Gurallaryň enjamlary we öndürilmegi we enjamlaryň gurluşyna hyzmat etmek gaty ýönekeý. Sowuk çyzuwyň esasy kemçilikleri: geçelgäniň deformasiýasy az, şonuň üçin gaýtadan işlemek geçelgesi has köp, önümçilik sikli uzyn; Metal sarp etmek ýokarydyr. Turbanyň içki we daşarky ýüzlerinde ýaramaz gutarmak. 2. Köp rulonly sowuk turba togalanýan maşyn: Hytaýda sanitariýa poslamaýan polatdan turba öndürmek üçin esasy enjam. Sowuk çekilen polat turbanyň daşky diametri we diwar galyňlygy sowuk togalanandan soň 0.02-0.05mm-den pesdir.

Turbanyň içki we daşky görnüşi Ra≤0.8μm, diwaryň galyňlygy 0,5 mm çenli bolup biler. Polatdan soň turbanyň içki we daşky ýüzi Ra≤0.2-0.4μm (aýna ýaly) ýetip biler. Köp rulonly sowuk turba togalanýan fabrigiň görnüşleri we aýratynlyklary, mandrel görnüşleri we aýratynlyklary beýan edilmeýär.

 Sowuk togalanan turbanyň iň uly ýetmezçiligi gaty kyn ýagdaý, ýagny çeýe koeffisiýentiniň güýji uly, giňeltmek, egilmek, berk gürlemek ýa-da milli standartlara laýyk gelmeýär, şonuň üçin ýerine ýetirmek zerurdyr. gyzgyn gatylaşdyrma bejergisi (annealing). Umuman, poslamaýan polatdan ýasalan turba adaty gyzgyn ereýän peç (süýt peç) bilen bejerilýär, turbanyň içindäki we daşyndaky oksid şkalasy duzlanmaga mätäç, bu asyl sowuk turbanyň içki we daşarky ýüzüni ýok edýär we Turbanyň üstki arassalaýyş standartynyň sanitariýa derejesine çenli däl-de, kiçijik deň däl görnüş. Şonuň üçin gazy goramak üçin açyk ýanýan peç saýlanmalydyr.

news (1)
news (3)

Arassaçylyk derejesindäki poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan polatdan poslamaýan polatdan az mukdarda 50% demir we 10,5% hrom bar, galanlaryny öz içine alýan dürli komponentlere görä, nikeliň, titanyň, molibdeniň we ş.m. goşuň, demiriň içerki mikrostrukturasy hem başga, martensit bedeni, ferrit bedeni, austenit bedeni, goşa faza, poslamaýan polatdan ýagyş gatylaşýar. Arassaçylyk derejesindäki poslamaýan polat turbalar hem dürli materiallarda bar. Köplenç ulanylýan turba austenitik poslamaýan polat materialdan has köp ulanylýar; 0Cr19Ni9 (USU304), 00Cr19Ni11 (USU 304L), 0Cr17Ni12Mo2 (USU 316), 00Cr17Ni14Mo2 (USU 316L), 1Cr18Ni9Ti (SUS 321) we ş.m. GB / T14976-94 şeýle hem polat turbanyň içki we daşarky üstki gutarnykly talaplary. Suwuklyk gurşawy, konsentrasiýa, temperatura, basyş, akym tizligi we beýleki faktorlar bilen arassaçylyk poslamaýan polat turbalary saýlaň.


Iş wagty: 16-2021-nji sentýabr