Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak - biz hereket edýäris

Mai Rui topary, ýekeje partlama peçini öndürmek maksady bilen, işgärleriň hyjuwyny we innowasiýa ruhuny doly herekete getiriň, her gün azajyk öňe gidişlik edip, boşluklary tapyp, kemçilikleri düzediň, potensialy öwreniň we azaldyň sarp etmek, dürli dolandyryş işlerinde berk ösüş, taryhyň iň gowy derejesini döretmek üçin birnäçe önümçilik we iş görkezijileri.
15-nji oktýabrdan başlap polat, demir, sim zawody, elektrik bekedi, hil gözegçiligi bölümi, ammar we transport merkezi we ş.m. dürli ikinji bölümler, işe girişmek bilen, täze döwlete pikirlenmek, täze üstünlikler gazanmak Üýtgeşiklik, iş üçin täze pikirler bilen täze bir hünäri gözlemeli "dört innowasiýa, işgärler görelde almagy öwrenmekden has kyn, ykdysadyýeti kynlaşdyrmak, galyndylary ýok etmek, her watt elektrik toguny tygşytlamak, her damja suw, her kub metr bug, ähli işgärleriň kody boluň.
Soňky üç aýda toparyň birnäçe görkezijileri taryhyň iň gowy derejesine ýetdi. Birinji setirde gündelik önüm çykarylyşy 2216 tonna, üçünji setirde we bäşinji setirde gündelik önüm 2680 tonnadan geçdi. Polat fabrikleri “göteriş tizligini we basyş siklini” amala aşyrdy we üç öwrüjiniň önümçiligini iki öwrüjä optimallaşdyrdy. 50 tonna öwrüjileriň gündelik önümçiligi 2600 tonnadan geçdi we polat öndürmek üçin çykdajylar iýul aýynda şol bir kalibr bilen deňeşdirilende 150 ýuandan / tonna arzanlady. Elektrik stansiýasy gaz çeşmelerini paýhasly paýlady we gaz paýlanyş gözlegleriniň netijesinde ähli öwrüji gaz alyjy ýygnandy we energiýanyň hemmetaraplaýyn netijeliligi ýokarlandy. Ton-polat öwrüjiniň gazyň dikeldilmegi taryhy iň ýokary derejä 138m³ ýetdi we öz-özünden elektrik togy gatnaşygy iýul aýynda 55,73% -den oktýabr aýynda 74,75% -e çenli ýokarlandy we bir günlük özbaşdak elektrik togy 96.01% -e ýetdi. Daşarky elektrik togy 10 million dollar töweregi azaldy.
vghfd


Iş wagty: 25-2021-nji noýabr