Gyzgyn togalanan galvanizli listi ulanmak

1.Sitel gurluş pudagy üçin amaly programmalar

Polat gurluş pudagynda gyzgyn rulonly galvanizli esasan ýeňil polatdan ýasalan jaýlar we ussahanalar üçin ulanylýar, esasy binanyň süňkleri galvanizli sowuk polat, esasan C polat, Z polat, pol göteriji plastinka we polat çukur öndürmek, galyňlyk aýratynlyklary esasan 1,5 -3.5mm. 

Lighteňil agram, ýokary güýç, owadan görnüş, çalt gurluşyk, az hapalanmak, ýele garşy we seýsmiki öndürijilik sebäpli polat gurluş binalary daşky gurşawa zyýanly “ýaşyl gurluşyk materiallary”. 

Ösen ýurtlarda polat gurluşyny ulanmak gurluşygyň ösüş tendensiýasyna öwrüldi, Hytaýda polat gurluşynyň gurluşygy entek başlangyç döwründe, ösüş we potensial köp. 

Taýwandaky maglumatlara görä, gurluşykda galvanizlenen reňkli örtükli tagtanyň we gyzgyn substratyň paýy 5: 1. Bu hasaplamanyň esasynda Hytaýyň şu ýyl gyzgyn substrat galvanizli list bazary islegi takmynan 600,000 tonna. 

Häzirki içerki gyzgyn rulonly galvanizli örtügiň önümçilik kuwwatynyň ýoklugy we importyň bazaryň islegini kanagatlandyryp bilmeýändigi sebäpli häzirki wagtda bazardaky iň köp ulanylyş, önümçilik şertleri we prosesi bilen çäklendirilen galvanizli polatdan kiçi galvanizli zawod öndürmekdir. tehnologiýa, önümiň üstki hili, galvanizli, poslama garşylygy we mehaniki aýratynlyklary bazaryň islegini kanagatlandyryp biler.

news (1)
news (2)

2.Sel silos önümçiligi

Asyl adaty ammar konteýni bilen deňeşdirilende polat ammar çalt gurluşygyň, howanyň berkligi, ýokary güýji, iş meýdany az, arzan bahasy, täze gurluşy, owadan görnüşi we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Polat öndürýän grananyň 80% -den gowragy galyňlygy 1,0-1,4 mm, ini 495mm gyzgyn togalanan galvanizli polat zolak (2,5-4mm 75%), Q215-235 material, galvanizlenen mukdar & GT; Her inedördül metr üçin 275 gram. Şäher we senagat kanalizasiýa ulgamlarynyň lagym arassalaýyş howuzlary esasan 4.0 mm galvanizli listi ulanýar.

3. Demir ýol ýolagçy awtoulag önümçiligi pudagy

Passengerolagçy awtoulagynyň daşky gabygyny, içki gabygyny, ýokarky we aşaky plastinkasyny öndürmek üçin 1,0-3.0mm gyzgyn ýa-da sowuk togalanan galvanizli list gerek. Gyzgyn rulonly galvanizli list, prosesi ýönekeýleşdirýän, ulagyň önümçilik siklini çaltlaşdyrýan we ulagyň hyzmat möhletini uzaldýan sowuk rulonly listi çalyşýar. Ortaça, her bir ýolagçy awtoulagy 15 tonna gyzgyn togalanan galvanizli list sarp edýär, olaryň arasynda 1-2,75mm 4,5 tonna. Passengerolagçy awtoulag öndürýän milli ýyllyk kuwwaty takmynan 10 000 birlik bolup, gyzgyn rulonly galvanizli liste islegiň 45,000 tonna töweregi bolandygy çak edilýär.

4. Awtoulag pudagy üçin amaly programmalar

Ösen ýurtlarda örtükli polat plastinanyň mukdary list metallaryň 60% -den gowragyny emele getirýär. Örtük plastinkasynyň poslama garşy öndürijiligini gowulandyrmak üçin awtoulag korpusy hökmünde giňden ulanylmagy gutulgysyz tendensiýa. Awtoulaglarda galvanizli listi ulanmakdan başlap, ulanylyş aýratynlyklary has köp, mukdary has köp, esasan awtoulaglaryň aşaky plastinkasynda, dürli şöhlelerde, şöhläni berkidiji plastinka, goldaw, ýaý we birikdiriji plastinka. Gizlin bölekleriň ulanylmagy sebäpli, ýeriň hili we çuňňur çyzgy ýerine ýetiriş talaplary ýokary däl, şonuň üçin käbir bölekleri gyzgyn substrat galvanizli listi gaýtadan işlemek üçin ulanyp bolýar, awtoulag sarp ediş gyzgyn galvanizli list spesifikasiýasy esasan 1,5-3.0mm.

5. Sowuk togalanan galvanizli listiň ýerine

Häzirki wagtda içerki galvanizli öndürijiler 1,2 mm-den gowrak galvanizli önümçilik ýylda 12-140,000 tonna öndürýär, hünärmenleriň bellemegine görä, sowuk rulonly galvanizli list we öndürijilik ulanylanda gyzgyn bazanyň galvanizli kagyzy üýtgeşik däl we gyzgyn esas galvanizli sahypanyň çykdajy artykmaçlyklary bar. Teoriýa boýunça, gyzgyn substrat galvanizleýji sowuk substrat galvanizleýji önümleri doly çalşyp biler.


Iş wagty: 16-2021-nji sentýabr