Habarlar

 • Hytaý-Aziýa ykdysady we söwda hyzmatdaşlygy barha çuňlaşýar

  Hytaý-Aziýa ykdysady we söwda hyzmatdaşlygy barha çuňlaşýar

  Asean Hytaýyň iň uly söwda hyzmatdaşy bolmagynda galýar.Şu ýylyň ilkinji sekiz aýynda Hytaý bilen ASEAN-yň arasyndaky söwda ösüşi dowam etdirip, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 13,3 göterim ýokarlap, 627,58 milliard dollara ýetdi.Şolaryň arasynda Hytaýyň ASEAN-a eksporty 364,08 milliard dollara ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 19,4% ýokarlandy;Hytaý ...
  Koprak oka
 • OPEK global nebit islegine bolan garaýşyny düýpgöter azaltdy

  OPEK global nebit islegine bolan garaýşyny düýpgöter azaltdy

  Nebit eksport edýän ýurtlar guramasy (OPEK) aýlyk hasabatynda çarşenbe güni (12-nji oktýabr) aprel aýyndan bäri dördünji gezek 2022-nji ýylda dünýä nebit isleginiň ösüşi baradaky çaklamasyny azaltdy.OPEK, şeýle hem ýokary inflýasiýa we haýallyk ýaly faktorlara salgylanyp, geljek ýyl nebitiň ösüşi baradaky çaklamasyny azaltdy ...
  Koprak oka
 • Soňky bazar şertleri

  Soňky bazar şertleri

  Soňky döwürde zolak poladyň bahasy ep-esli pese gaçdy, iki günüň dowamynda 80 ýuanyň / tonnanyň peselmegi, peselmegi we internodyň ýokarlanmagy esasan yzygiderli.Şu gün we düýn zolak poladyň gaty peselendigi, esasanam köp p-da ýaýradylan epidemiýa sebäpli ýüze çykandygy habar berildi.
  Koprak oka
 • Saud Arabystany üç sany täze polat taslamasyny gurar

  Saud Arabystany üç sany täze polat taslamasyny gurar

  Saud Arabystany umumy kuwwaty 6,2 million tonna bolan polat pudagynda üç taslama gurmagy meýilleşdirýär.Taslamalaryň umumy bahasy 9,31 milliard dollar diýlip çaklanylýar.Saud Arabystanyň Senagat we mineral serişdeler ministri Bandar Holaýew taslamalaryň biri toplumlaýyn galaý önümi ...
  Koprak oka
 • Saud Arabystany wodorod polat öndürmek arkaly polat kuwwatyna öwrülmegi meýilleşdirýär

  Saud Arabystany wodorod polat öndürmek arkaly polat kuwwatyna öwrülmegi meýilleşdirýär

  20-nji sentýabrda Saud Arabystanynyň maýa goýum ministri Halid al-Faleh patyşalygyň 2030-njy ýyldaky gözýetim meýilnamasynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 2030-njy ýyla çenli her ýyl 4 million tonna gök wodorod öndürmek mümkinçiligini gazanyp, üpjünçiligini durnuklaşdyrar diýdi. ýerli gr ...
  Koprak oka
 • BDI görkezijisi 20 aýlyk iň pes derejä ýetdi!Iň ýokary möwsümiň dördünji çärýeginde köpçülikleýin daşaýjy bazary kyn

  BDI görkezijisi 20 aýlyk iň pes derejä ýetdi!Iň ýokary möwsümiň dördünji çärýeginde köpçülikleýin daşaýjy bazary kyn

  BDI görkezijisi soňky 20 aýda iň pes derejä düşdi, “Capesize” gämi nyrhlarynyň düýpgöter peselmegi bilen indiki dördünji çärýekde gury köpçülikleýin bazar gowşak möwsüm bolup biler.Baltika gury indeksi (BDI) 19-njy awgustda 41 bal aşaklap, 1,279-a düşdi, günüň dowamynda 3,1% peseldi we D-den bäri iň pes derejä ýetdi ...
  Koprak oka
 • Rio Tinto Mongoliýanyň äpet mis magdanyna gözegçilik etmek üçin 3,1 milliard dollar teklip etdi

  Rio Tinto Mongoliýanyň äpet mis magdanyna gözegçilik etmek üçin 3,1 milliard dollar teklip etdi

  Rio Tinto çarşenbe güni Kanadanyň “Turkuaz Mountain Resources” kompaniýasynyň 49 göterim paýy üçin 3,1 milliard dollar nagt ýa-da paý üçin 40 dollar tölemegi meýilleşdirýändigini aýtdy.Turkuaz dag baýlyklary, mart aýyndan bäri iň uly girdeji gazanan habarda çarşenbe güni 25% ýokarlandy.Teklip 400 million dollar ýokary ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň demir we polat pudagy önümçiligi azaltmakda berk çydamlylygy görkezdi

  Hytaýyň demir we polat pudagy önümçiligi azaltmakda berk çydamlylygy görkezdi

  Bazar isleginiň haýallamagy, çig malyň bahasynyň üýtgemegi, kärhananyň çykdajylarynyň basyşy ýokarlandy, kärhananyň girdejisi birden …… Şu ýylyň birinji ýarymynda köp sanly kynçylyklara garamazdan Hytaýyň polat pudagy önümçiligi azaltmak prosesinde berk çydamlylygy görkezdi.S ...
  Koprak oka
 • Halkara Energetika Guramasy kömür isleginiň şu ýyl iň ýokary derejä gaýdyp gelmegine garaşýar

  Halkara Energetika Guramasy kömür isleginiň şu ýyl iň ýokary derejä gaýdyp gelmegine garaşýar

  Düýbi Pari Parisde ýerleşýän Halkara Energetika Guramasynyň global kömür isleginiň şu ýyl rekord derejä gaýdyp gelmegine garaşylýar.2022-nji ýylda global kömür sarp edilişi birneme ýokarlanar we on ýyla golaý mundan ozal rekord derejä gaýdyp geler diýlip garaşylýar, IEA iýul kömür bazary hasabatynda ....
  Koprak oka
 • Ativearamaz girdeji aralygy!Rus polat fabrikleri önümçiligi agressiw kesdi

  Ativearamaz girdeji aralygy!Rus polat fabrikleri önümçiligi agressiw kesdi

  Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, rus polat öndürijileri eksportda we içerki bazarlarda pul ýitirýärler.Russiýanyň esasy polat öndürijileriniň hemmesi iýun aýynda negatiw çäkleri goýdy we bu pudak maýa goýum meýilnamalaryny azaltmagy göz öňünde tutmak bilen polat önümçiligini işjeň derejede azaldar.S ...
  Koprak oka
 • Rus polat fabrikleri önümçiligi agressiw kesýär

  Rus polat fabrikleri önümçiligi agressiw kesýär

  Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, rus polat öndürijileri eksportda we içerki bazarlarda ýitgi çekdi.Russiýanyň esasy polat öndürijileriniň hemmesi iýun aýynda negatiw girdeji derejesini kesgitlediler we bu pudak maýa goýum meýilnamalarynyň azaldylmagyny göz öňünde tutmak bilen polat önümçiligini işjeň derejede azaldar....
  Koprak oka
 • Angliýa Hytaýyň polat nyrhyny uzaldýar

  Angliýa Hytaýyň polat nyrhyny uzaldýar

  G7 sammitinde Boris Jonson günbatar ýurtlaryny Hytaý bilen söwda etmäge çagyrdy, ýöne hökümetiň Hytaý harytlaryna ýokary nyrhlary uzaltmak kararyna gelmezden ozal, "demokratik gymmatlyklara" esaslanjakdygyny aýtdy.Rus metbugatynyň iň soňky habarlaryna görä, ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4