Sorag-jogap

inaimg
1.Siz öndürýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?

Önümçilik edýäris, içerki metal materiallary we önümleri üpjün etmek üçin 12 ýyllyk tejribämiz bar.

2. Hyzmat näme?

Metal materiallaryň we önümleriň görnüşlerini üpjün edip bileris we beýleki amal hyzmatlaryny hem berip bileris.

3. Mugt nusga berip bilersiňizmi?

Mugt nusgany berip bileris, ýöne ekspress ýük nusgasy siz tarapyndan bolmaly.

4. Sargyt goýsak, çalt gurşun wagtyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

Goýumyňyzy alanyňyzdan 7-10 gün soň adaty zat.

5.Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?

TT, Western Union ýa-da gepleşikleri kabul edip bileris.